Neljälle Ilmarisen asiakasyritykselle tunnustus työelämän kehitystyöstä


12.11.2015

Tänään 12. marraskuuta jaettava Parempaa työelämää -tunnustus kannustaa työelämän laadun ja kilpai-lukyvyn kehittämiseen. Neljälle Ilmarisen asiakasyritykselle on myönnetty Parempaa työelämää -tunnustukset ulkoisen asiantuntija-arvioinnin jälkeen. Arviointi tuottaa yrityksille tutkittua tietoa siitä, mitkä asiat ovat kunnossa ja mihin resurssit puolestaan kannattaa kohdentaa. Tunnustuksen myöntäjä on Laatukeskus Excellence Finland.

Parempaa työelämää -arviointiin perustuvan tunnustuksen ovat saaneet seuraavat Ilmarisen asiakasyritykset: HOK-Elannon Prisma-ketju, turvallisuuspalveluihin ja -ratkaisuihin erikoistunut G4S, erikoisajoneuvo-lasitusten valmistaja Pilkington Automotive Finland sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Ilmarinen on mukana asiakasyritystemme työhyvinvointihankkeissa.
‒ Hankkeilla tavoitellaan aina muutosta ja kehitystä organisaatiossa vallitsevaan nykytilaan. Vaikka nykytila olisi hyvä, tutkittu tieto siitä, mihin niukkenevatkin resurssit kannattaa kohdentaa, auttaa kehittämään työ-elämän laatua hyvästä paremmaksi. Tutkimusten mukaan työelämän laatuun panostamalla voidaan vaikut-taa paitsi henkilöstön jaksamiseen, myös yrityksen tuottavuuteen. Seuraamme yhteistyömme vaikuttavuutta yrityskohtaisesti sovituin mittarein, kertoo Ilmarisen asiakkuusjohtaja Timo Aro.

Yrityksille arvioinnit ovat keino tarkastella yrityksensä tilaa, puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaa.
– Olemme erittäin iloisia tunnustuksesta. Tehty selvitystyö tukee aiemmin tekemiämme johtopäätöksiä kehitystarpeistamme, jotka liittyvät esimiestyöhön, sisäiseen viestintään ja työturvallisuuteen. Tunnustus antaa meille rohkeutta ja varmuutta jatkaa työhyvinvoinnin kehittämistä toimintaympäristössämme, jossa nopeat muutokset ovat arkipäivää, sanoo G4S Suomen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Kirsi Bergman.

Kehittämistoimien oikea kohdentuminen organisaatiossa esimerkiksi johdon, esimiesten ja henkilöstön kesken on erittäin tärkeää.
– Ilmarisen Parempaa työelämää -kartoitus toi meille arvokasta näkemystä käynnissä olevaan työyhteisön ja johtamiskäytäntöjen kehitysprosessiin. Olimme juuri ottaneet käyttöön arkisia, konkreettisia uusia johta-miskäytäntöjä ja saimme niihin uutta näkökulmaa ja sisältöä. Lisäksi saimme hyviä ideoita jatkokehitykseen. Olen vilpittömän iloinen saamastamme Parempaa työelämää -tunnustuksesta. Se kertoo, että olemme oikeal-la polulla kehitystyössämme, sanoo HOK-Elannon Prisma-ketjun johtaja Lassi Juntunen.

Työntekijöiden kokemus osallistumisesta oman työn ja työpaikan asioiden kehittämiseen on tärkeimpiä tekijöitä työhyvinvoinnin kokemisessa.
– Pilkington Automotive Finland Oy haluaa olla johtava erikoisajoneuvolasitusten valmistaja. Olemme kehittäneet turvallisuutta ja työhyvinvointia vuosikausia suunnitelmallisesti ja luoneet useita käytännön toimintamalleja; johto on ollut sitoutunut kehitystoimintaan ja henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana, kun on siir-rytty ratkaisukeskeiseen toimintakulttuuriin. Arviointiprosessi antoi meille uskoa siitä, että olemme oikealla tiellä. Saimme myös arvokkaita ideoita, minne kehityspaukut kannattaa lähiaikoina laittaa tullaksemme entistä kilpailukykyisemmäksi organisaatioksi. Haluamme henkilöstöllemme parhaan mahdollisen työpaikan ja löydämme yhdessä keinot tavoitteen saavuttamiseksi, kuinka tullaan hyvästä parhaaksi, sanoo Pilkingtonin henkilöstöpäällikkö Johanna Kuusela.

– VTT:llä arvostamme suuresti Parempaa työelämää -tunnustusta. Arviointiprosessin myötä olemme päässeet keskustelemaan työhyvinvointiin liittyvistä teemoista organisaatiossamme uudella tavalla. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on nostettu tärkeäksi osaksi VTT:n johtamista, kertoo VTT:n henkilöstöjohtaja Riitta Tolvanen.

Lisätietoja:
ketjujohtaja Lassi Juntunen
lassi.juntunen (at) sok.fi
p. 010 76 68079