Yhdenvertainen maailma


Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämään niiden toteutumista omassa toiminnassamme. Odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Ihmisoikeusperiaatteemme kuvaavat meidän lähestymistapaamme ihmisoikeuksiin. S-ryhmän ihmisoikeusperiaatteissa avataan sitä, miten ryhmässä tunnistetaan ja arvioidaan toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia sekä miten toimimme haitallisten vaikutusten pienentämiseksi ja korjaamiseksi. Tutustu periaatteisiin tästä.

Syrjimättömyys

Syrjimättömyys tarkoittaa meille ennen kaikkea asiakkaidemme tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua. Erityistä huomiota kiinnitämme toimipaikkojen ja palveluiden suunnitteluun mahdollisimman esteettömiksi ja turvallisiksi. Myös tuotteiden turvallisuutta seuraamme säännönmukaisella omavalvonnalla eli esimerkiksi kylmäketjun seurannalla ja allergeenien hallinnalla elintarvikkeiden käsittelyssä. Lasten oikeuksista huolehdimme tuoteturvallisuuden lisäksi muun muassa alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden ikärajavalvonnalla.

Henkilökunnan näkökulmasta keskeisiä ihmisoikeuksia ovat työturvallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Kunnioitamme myös työntekijöiden oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää. Esimerkkinä siitä, miten tämä näkyy ostettaessa palveluita yhteistyökumppaneiltamme.

Työntekijöiden oikeuksista huolehtiminen on tärkeää kaikilla hankintaketjun tasoilla ja on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Työperäisen hyväksikäytön ja muiden ihmisoikeusrikkomusten ehkäisemiseksi olemme katsoneet tärkeäksi arvioida ennakolta toimintamme ihmisoikeusvaikutuksia ja sopia menettelyt palveluiden hankintaan.

Case: Siivouspalveluiden hankinta HOK-Elannossa

HOK-Elannon kohteiden päivittäisestä siivouksesta vastaa 15 sopimuskumppania. Päätös kieltää alihankkijoiden käyttäminen siivouspalveluissa tehtiin HOK-Elannossa 2013. Alihankinnan kieltämisen tavoitteena on torjua harmaata taloutta ja toteuttaa HOK-Elannon eettisiä periaatteita sekä S-ryhmän ihmisoikeusperiaatteita.

Jokainen toimipaikkamme siivooja on meille tärkeä kumppani, ja he ovat osaltaan varmistamassa asiakkaillemme turvallisen ja viihtyisän asiointikokemuksen. On luonnollista, että myös siivoojien yhdenvertaisuus on meillä otettu huomioon.

Meillä on vuosien varrella hioutunut prosessi ihmisoikeuksien varmistamiseen ja se lähtee liikkeelle jo ennen sopimuksen allekirjoitusta. Myös palvelusuhteen palvelusopimuksen aikana varmistetaan, että palveluita tuottava kumppani huolehtii velvoitteistaan, mitkä liittyvät ulkomaisen työvoiman hankintaan ja käyttöön. Ennaltaehkäisevään toimintaan liittyvät siivoussopimukset, joihin on sisällytetty tarvittavat laatumääritelmät, auditointikertojen määrä ja kokoonpano sekä erilaiset vastuullisuusvaatimukset ympäristön ja sosiaalisen vastuun sekä tilaajavastuun osalta. Vastuu ihmisoikeuksista on juurrutettu osaksi esimiestyötä.

HOK-Elannossa suositaan pitkäaikaista yhteistyötä ja kumppanuuksia. Suurin osa siivouksen sopimuskumppaneista on pysynyt samana vuodesta 2004.

Lue lisää yhdenvertaisuudesta hankintaketjuissamme tästä.

HOK-Elannon eettiset periaatteet

Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja alueosuuskauppojen jäsenille eli asiakasomistajille. HOK-Elannon johto ja esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstömme on perehdytetty eettisiin periaatteisiin ja näiden periaatteiden noudattaminen on jokaisen hokelantolaisen tehtävä. Eettiset periaatteet ovat HOK-Elannon hallituksen hyväksymät.

Lue lisää eettisistä periaatteistamme.

Ilmoituskanava

HOK-Elanto osana S-ryhmää on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Koska eettinen toimintakulttuuri on meille tärkeää, haluamme seurata eettisten periaatteidemme toteutumista systemaattisesti jokapäiväisessä toiminnassamme. Tarjoamme tämän johdosta ilmoituskanavan, jossa voit ilmoittaa nimettömästi, mikäli epäilet väärinkäytöstä tai eettisen periaatteiden vastaista toimintaa S-ryhmässä.

Huomioithan, että ilmoituskanava ei ole tarkoitettu tuotteita tai palveluita koskeviin asiakaspalautteisiin.