– HOK-Elanto on merkittävä osa paikallisten arkea ja myötävaikuttaa koko lähialueen työllistäjänä, investoijana ja kehittäjänä. Me HOK-Elannossa tunnemme hyvin paikallista arkea ja haluamme kehittää palveluistamme entistäkin kilpailukykyisempiä ja asiakkaidemme tarpeisiin vastaavia, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kertoo.  

S-ryhmän osuuskaupat ja HOK-Elanto niistä suurimpana, ovat näkyvä osa asiakasomistajien arkea: HOK-Elannolla asiakaskohtaamisia kertyy vuosittain 150 miljoonaa. Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen.  

HOK-Elannon vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua asiakasomistaja, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi ja on maksanut 100 euron osuusmaksun täyteen vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi ehdokkaan tulee olla täysivaltainen ja täyttänyt 18 vuotta vaalin alkamiseen 10.4.2024 mennessä. 

Edustajisto käyttää asiakasomistajien päätösvaltaa osuuskaupassa 

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat asiakkaidensa omistamia osuustoiminnallisia yrityksiä, joiden päätöksentekoon osuuskaupan jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa käyttää vaaleilla valittu edustajisto. HOK-Elannolla on yli 680 000 äänioikeutettua jäsentä eli asiakasomistajaa, joita edustava edustajisto valitaan vaaleilla jäsenten keskuudesta joka neljäs vuosi. 

Edustajisto päättää esimerkiksi osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan strategian ja valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät 

HOK-Elannon vaalien ehdokasasettelu alkaa 15.1.2024 ja jatkuu kuukauden ajan 15.2.2024 saakka. HOK-Elannon vaalisivuille osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto on koottu ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.  

HOK-Elannon vaalien äänestysaika on 10.4.2024-22.4.2024. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki vuoden 2023 loppuun mennessä jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Vaalien tulos julkistetaan toukokuun 2024 alussa. HOK-Elannon edustajistoon valitaan 60 jäsentä ja varajäsenet. 

Lisätietoja: osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto 

Tiedonanto

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous pidetään tiistaina 28. päivänä marraskuuta 2023 alkaen klo 18.00 Ässäkeskuksen auditoriossa, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 13.11.2023

 

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

 

Heli Puura

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges höstmöte hålls tisdagen den 28 november 2023 från kl.18.00 i Ässäkeskus auditorium, Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors.

 

På mötet behandlas följande ärenden:

I Helsingfors 13.11.2023

 

På uppdrag av förvaltningsrådet

 

Heli Puura

Förvaltningsrådets ordförande

 

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

VAALITIEDOTE

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 60-jäseninen edustajisto sekä edustajiston varajäsenet neljäksi vuodeksi.

Vaalikelpoinen edustajistoon eli kelpoinen asettumaan ehdokkaaksi on jokainen viimeistään 31.12.2023 Helsingin Osuuskauppa Elannon jäseneksi hyväksytty, 100 euron osuusmaksun kokonaan maksanut henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalien alkaessa 10.4.2024.

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto
15.1.2024 klo 9.00 alkaen. Kolme äänioikeutettua jäsentä voi laatia ja allekirjoittaa ehdokaslistan. Heistä yksi toimii ehdokaslistan asiamiehenä ja yksi tämän varamiehenä. Ehdokaslistan asiamies perustaa ehdokaslistan vaalijärjestelmään ja kutsuu ehdokkaat ehdokaslistalle. Kutsun saatuaan ehdokkaat tallentavat tietonsa järjestelmään ja antavat suostumuksensa ehdokkaaksi. Ehdokaslistan laatijoiden on vahvistettava valmis ehdokaslista järjestelmään perustetuksi 15.2.2024 klo 16.00 mennessä, jolloin ehdokasasettelu päättyy ja järjestelmä sulkeutuu.

Vaaliliittosopimukset on toimitettava vaaliliiton muodostavien ehdokaslistojen asiamiesten allekirjoittamana 28.2.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Helsingin Osuuskauppa Elanto, S-vaalilautakunta, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki. Allekirjoitetun vaaliliittosopimuksen voi toimittaa määräaikaan mennessä myös skannattuna sähköpostilla S-vaalilautakunnan sihteerille Saimi Lehtimäelle osoitteella saimi.lehtimaki@sok.fi.

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet Helsingin Osuuskauppa Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.

Äänestysaika on 10.4.2024-22.4.2024.

Äänestää voi sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuneena taikka postitse.

Äänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille jäsenille äänestysajan alkamiseen mennessä asiakasomistajarekisterissä olevaan osoitteeseen Suomessa. Osuuskaupan jäsenten osoitetiedot päivitetään automaattisesti väestötietojärjestelmästä, ellei henkilö ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Tarvittaessa jäsen voi tarkistaa asiakasomistajarekisteriin merkityn osoitteensa S-mobiilista, puhelimitse HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta tai sähköisesti tunnistautuneena osoitteesta https://s-kayttajatili.fi.

Ehdokasasettelun ohjeet löytyvät HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Äänestysohjeet annetaan äänestysaineistossa, ja ne löytyvät äänestysajan alkaessa myös
HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Lisätietoja saa HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta sähköpostilla hok-elanto.vaalit@sok.fi
tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min).

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO

S-vaalilautakunta

 

KUNGÖRELSEN OM VALET

Fullmäktigeval i Helsingfors Handelslag Elanto 2024

I fullmäktigevalet i Helsingfors Handelslag Elanto väljs enligt handelslagets stadgar och valordning fullmäktige med 60 ledamöter samt suppleanter för fullmäktige för fyra år.

Valbara till fullmäktige, dvs. behöriga att ställa upp som kandidater, är alla personmedlemmar som senast 31.12.2023 har blivit antagna som medlemmar i Helsingfors Handelslag Elanto och har betalat hela insatsen på 100 euro samt som har fyllt 18 år när valet börjar 10.4.2024.

Kandidatnominering sker elektronisk https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto från och med 15.1.2024 kl. 9.00. Tre röstberättigade medlemmar har rätt att lägga fram en kandidatlista och undertecknar kandidatlistan. En av undertecknarna antecknas som listans ombudsman och en annan som dennes suppleant. Ombudsman för kandidatlistan upprättar en kandidatlista i valsystemet och kallar kandidaterna till kandidatlistan. Efter att ha mottagit kallelse, kandidaterna som själva sparar sina uppgifter i systemet och ger sitt samtycke till att vara kandidat. Alla som lagt fram kandidatlista ska bekräfta den färdiga kandidatlistan i systemet senast 15.2.2024 kl. 16.00, varefter tiden för uppställande av kandidater går ut och systemet stängs.

Valförbundsavtal ska undertecknade av de ombud som bidar valförbundet senast 28.2.2024 kl. 16.00 finnas på adressen Helsingfors Handelslag Elanto, S-valnämnden, Firdogatan 2 T 111, 00520 Helsingfors. Det undertecknande valförbundsavtalet kan även skannas och skickas inom utsatt tid per e-post till S-valnämndens sekreterare Saimi Lehtimäki på saimi.lehtimaki@sok.fi.

Röstberättigade i valet är alla som senast 31.12.2023 anslutit sig som medlemmar i Helsingfors Handelslag Elanto. Personmedlemmar ska ha fyllt 15 år senast 31.12.2023.

Röstningen pågår 10.4.2024-22.4.2024.

Det går att rösta via internet, identifiering med hjälp av webbankskoder eller mobilcertifikat eller per post.

Röstningsmaterial skickas innan röstningen börjar per post till de röstberättigade medlemmarnas adresser i Finland enligt ägarkundsregistret. Handelslagsmedlemmarnas adressuppgifter uppdateras automatiskt via befolkningsdatasystemet, med undantag av medlemmar som har förbjudit utlämnande av sina uppgifter. Vid behov kan medlemmen kontrollera sin adress som finns angiven i ägarkundsregistret i S-mobil, per telefon HOK-Elantos Ägarkundstjänst eller efter elektronisk identifiering via https://s-kayttajatili.fi.

Anvisningar för kandidatnominering finns på HOK-Elantos valwebbplats på https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Röstninganvisningar ges i röstningsmaterialet, och anvisningarna finns också i början av röstningsperioden från HOK-Elantos valwebbplats på https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Mer information via HOK-Elantos Ägarkundstjänst e-post hok-elanto.vaalit@sok.fi
eller telefon 010 76 60289 (mån.-fre. kl. 9-16, samtalspris 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min).

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTO

S-valnämnden

HOK-Elannon edustajisto valitsi 22.11.2022 pidetyssä syyskokouksessaan hallintoneuvostoon kaudelle 2023–2025 viisi jäsentä erovuorossa olevien jäsenten toimikauden päättyessä. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Anu Suoranta ja Kaarin Taipale. Hallintoneuvostossa jatkamaan valittiin Kimmo Kiljunen, Irina Krohn ja Johanna Värmälä. Erovuorossa ollut Kari Uotila valittiin hallintoneuvostoon hallintoneuvostosta eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuodeksi 2023.

HOK-Elannon yhteistoimintaryhmän valitsemat henkilöstön edustajat toimikaudelle 2023-2024 ovat Roope Kämppi, jonka henkilökohtainen varajäsen on Jenni Elkelä, ja Christa Pessi, jonka henkilökohtainen varajäsen on Mari Laasio.

HOK-Elannon hallintoneuvosto valitsi 20.12.2022 pidetyssä kokouksessaan hallintoneuvoston puheenjohtajiston. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa OTK, eMBA Heli Puura. Hallintoneuvoston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, THM Sari Sarkomaa. Hallintoneuvoston uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi valittiin teatteritieteen maisteri Irina Krohn.

Osuuskaupan hallitukseen hallintoneuvosto valitsi kuusi jäsentä vuodeksi 2023. Hallituksen jäseninä jatkavat Jaakko Aspara, Tuula Entelä, Taru Keronen, Pekka Laaksonen ja Markku Uitto. Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa dentsu Finland Median Managing Director Reetta Peltola. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan sääntöjen mukaisesti toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

HOK-Elannon hallintoneuvosto 2023:

Puheenjohtaja:
Heli Puura, OTK, eMBA

1. varapuheenjohtaja:
Sari Sarkomaa, kansanedustaja, THM

2. varapuheenjohtaja:
Irina Krohn, TeM

Jäsenet:
Arto Bryggare, kauppatiet. kand.
Anne Karjalainen, FM, rehtori
Kimmo Kiljunen, VTT
Roope Kämppi, ravintolajohtaja (henkilöstön edustaja)
Mia Laiho, kansanedustaja, LT
Björn Månsson, toimittaja, eläkkeellä
Christa Pessi, päätyösuojeluvaltuutettu (henkilöstön edustaja)
Mika Raatikainen, erityisasiantuntija
Antti Rantalainen, yrittäjä
Wille Rydman, kansanedustaja
Anu Suoranta, valtiotieteiden tohtori
Kaarin Taipale, kaupunkitutkija, tekniikan tohtori
Anita Tuohino, ryhmäpäällikkö, eläkkeellä
Kari Uotila, eläkkeellä
Johanna Värmälä, erityisasiantuntija

HOK-Elannon hallitus 2023:

Puheenjohtaja:
Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja

Jäsenet:
Jaakko Aspara, professori
Tuula Entelä, OTK, ekonomi
Taru Keronen, toimitusjohtaja
Pekka Laaksonen, KTM
Reetta Peltola, Managing Director
Markku Uitto, toimitusjohtaja

Tiedonanto

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous pidetään tiistaina 22. päivänä marraskuuta 2022 alkaen klo 18.00 Ässäkeskuksen auditoriossa, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 14.11.2022

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Heli Puura

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges höstmöte hålls tisdagen den 22 november 2022 från kl.18.00 i Ässäkeskus auditorium, Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

Helsingfors 14.11.2022

På uppdrag av förvaltningsrådet

Heli Puura
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

Tiedonanto

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston kevätkokous pidetään tiistaina 26. päivänä huhtikuuta 2022 alkaen klo 18.00 Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 11.4.2022

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

 

Heli Puura

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges vårmöte hålls tisdagen den 26 april 2022 från kl.18.00 i Radisson Blu Seaside Hotel, Gräsviksstranden 3, 00180 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

Helsingfors 11.4.2022

På uppdrag av förvaltningsrådet

 

Heli Puura

Förvaltningsrådets ordförande

 

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

Tiedonanto
HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

syyskokous pidetään tiistaina 23. päivänä marraskuuta 2021 alkaen klo 18.00
Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 8.11.2021

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Heli Puura
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse
HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

höstmöte hålls tisdagen den 23 november 2021 från kl.18.00
i Radisson Blu Seaside Hotel, Gräsviksstranden 3, 00180 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

Helsingfors 8.11.2021

På uppdrag av förvaltningsrådet

Heli Puura
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

 

 

 

 

 

Laura Raitio erosi HOK-Elannon hallituksesta 20.5.2021 aloittaessaan Alko Oy:n hallituksessa.

Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Markku Uitto sekä jäseninä professori Jaakko Aspara, KTM Taru Keronen, KTM Pekka Laaksonen ja toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Hallitus on eroamisen jälkeenkin päätösvaltainen, eikä hallituksen täydentäminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ole lain tai osuuskaupan sääntöjen mukaan välttämätöntä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, ja hallintoneuvosto päättää hallituksen uuden kokoonpanon viimeistään vuoden 2022 alussa alkavalle toimikaudelle.

Kiitämme Laura Raitiota arvokkaasta työstä HOK-Elannon hallinnossa ja toivotamme hänelle parhainta menestystä uusissa tehtävissä, Veli-Matti Liimatainen sanoo.

Veli-Matti Liimatainen
toimitusjohtaja

Tiedonanto

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

kevätkokous pidetään tiistaina 13. päivänä huhtikuuta 2021 alkaen klo 18.00. Kokous lähetetään HOK-Elannon kokoustilasta osoitteesta Tripla Workery West, 11. krs, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki.

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti etäyhteyden kautta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 29.3.2021

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Heli Puura
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

vårmöte hålls tisdagen den 13 april 2021 från kl.18.00. Mötet skickas från HOK-Elantos konferensrum på Tripla Workery West, 11:e våningen, Firdogatan 2 T 111, 00520 Helsingfors.

Till följd av undantagstillståndet som orsakats av coronavirus-pandemin, man deltar i mötet i första hand på distans.

På mötet behandlas följande ärenden:

Helsingfors 29.3.2021

På uppdrag av förvaltningsrådet

Heli Puura
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

 

HOKElannon hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on valittu 1.1.2021 alkaen OTK, eMBA Heli Puura. Nykyinen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm jatkaa sekä HOKElannon että SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä. HOKElannon edustajisto valitsi kokouksessaan 24.11.2020 hallintoneuvostoon erovuorossa olevien tilalle Mia Laihon, Samuli Laurikaisen, Heli Puuran, Wille Rydmanin ja Anita Tuohinon. LisäksiHOKElannon yhteistoimintaryhmä valitsi aiemmin henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon Reija Laitisen ja Maarit Turjan. Reija Laitisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Säde Länsisyrjä ja Maarit Turjan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Yolanda Soljasalo.

HOKElannon hallintoneuvosto kokoontui 17.12.2020 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajiston. Hallintoneuvoston uutena puheenjohtajana aloittaa 1.1.2021 alkaen OTK, eMBA Heli Puura, joka on toiminut HOKElannon hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2015 alkaen ja HOKElannon edustajistossa vuosina 20082016. Hallintoneuvoston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, THM Sari Sarkomaa ja 2. varapuheenjohtajana jatkaa Kari Uotila. HOKElannon hallintoneuvoston nykyinen puheenjohtaja Jorma Bergholm jatkaa sekä HOKElannon että SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä.

Lisäksi hallintoneuvosto valitsi HOKElannon hallitukseen Laura Raition. Hän korvaa hallituksessa Tuula Enten, joka jättää hallitustyön sääntöjen määräämän ikäpykälän myötä. Laura Raitio on hallitusammattilainen, joka toimii muun muassa Raute Oyj:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen puheenjohtajana, sekä Suominen Oyj:n ja Solidium Oy:n hallituksen jäsenenä.

VeliMatti Liimatainen
toimitusjohtaja

HOKElannon hallintoneuvosto 2021:
Puura Heli, pj, OTK, eMBA
Sarkomaa Sari, 1. varapj, kansanedustaja, THM
Uotila Kari, 2. varapj.
Bergholm Jorma, VTM
Ebeling Mika, pastori, raamattukouluttaja
Juvonen Arja, kansanedustaja, geronomi (AMK)
Kaira Lauri, johtaja
Kiljunen Kimmo, VTT
Krohn Irina, TeM
Kuusisto Merja, erikoissairaanhoitaja
Laiho Mia, kansanedustaja, LT
Laitinen Reija, marketpäällikkö (henkilökunnanedustaja)
Laurikainen Samuli, luomuviljelijä
Paavolainen Sara, näyttelijä
Rydman Wille, kansanedustaja
Tuohino Anita
Turja Maarit, päätoiminen työsuojeluvaltuutettu (henkilökunnan edustaja)
Värmälä Johanna, erityisasiantuntija

HOKElannon hallitus 2021:
Liimatainen VeliMatti, pj, toimitusjohtaja
Aspara Jaakko, professori
Keronen Taru, KTM
Laaksonen Pekka, KTM
Muhonen Sallamaari, toimitusjohtaja
Raitio Laura, hallitusammattilainen
UittoMarkku, toimitusjohtaja