Keskustelua ja koulutusta mielen hyvinvoinnista: HOK-Elannolle MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka® -tunnustus jo toistamiseen


HOK-Elannossa on ennakointi henkilöstön mielen hyvinvoinnista huolehtimisen keskiössä – aktiivisessa käytössä on esimerkiksi varhaisen tuen malli, jonka myötä kynnys mielen hyvinvoinnista keskusteluun on madaltunut. Lisäksi HOK-Elanto valmentaa henkilöstönsä mielen ensiapuun. Ansiokkaasta työstä henkilöstön mielen hyvinvoinnin edistämiseksi kertoo HOK-Elannolle tänä vuonna jo toistamiseen myönnetty MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka® -merkki.

13.04.2023

MIELI ry on jälleen myöntänyt HOK-Elannolle Hyvän mielen työpaikka® -merkin osoituksena sitoutumisesta henkilöstön mielenterveyden edistämiseen. Vastaava tunnustus saatiin myös viime vuonna. Merkin saaminen edellyttää, että mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti, työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä ja työntekijöiden mielenterveyttä pystytään tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa.

– Saamamme Hyvän mielen työpaikka® -merkki on seurausta siitä, että panostamme systemaattisesti prosesseihin ja kulttuuriin, jotka tukevat henkilöstön mielen hyvinvointia. HOK-Elannossa painotetaan erityisesti mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisyä ja mielen hyvinvoinnin tukemista varhaisessa vaiheessa, kertoo HOK-Elannon työhyvinvointipäällikkö Marja Kuusisto.

Mielenterveyssyistä johtuvien sairaslomien kasvu on HOK-Elannossa pysähtynyt

HOK-Elannon uudessa strategiassa ihmiset ovat keskiössä ja tavoitteena on olla palvelualojen paras työpaikka. Mielen hyvinvoinnin johtaminen ja turvallisen sekä arvostavan työkulttuurin edistäminen ovatkin tärkeä osa jatkuvaa tekemistä. Yhteistyössä työterveyden kanssa on esimerkiksi uudistettu Mielen tuki -prosessi, johon esihenkilöt voivat nojata, kun työntekijän mielen hyvinvointi huolestuttaa ja jonka avulla työntekijän itsensä on helpompi ottaa oma jaksaminen puheeksi. Varhaisen keskustelun kautta esihenkilö voi ryhtyä toimenpiteisiin työntekijän mielen hyvinvoinnin tukemiseksi heti, kun hänen jaksamisestaan herää huoli.

Oikeista askelmerkeistä mielen hyvinvoinnin eteen kertoo, että vielä vuosi sitten mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen määrä oli HOK-Elannossa noususuuntainen, mutta nyt niiden kasvu on pysähtynyt – siitäkin huolimatta, että toimintaympäristöstä ja maailman tilanteesta tulevat kuormitustekijät ovat kasvaneet.

– Asetimme viime vuonna tavoitteeksemme madaltaa kynnystä mielenterveydestä puhumiseen HOK-Elannossa. Esihenkilöiden osaaminen ja rohkeus huolen puheeksi ottamisesta ovat kasvaneet systemaattisella valmennuksella. Valmennusten ja koko organisaatiota läpileikkaavan avoimen keskustelukulttuurin kehittämisen myötä varhaisen tuen keskusteluiden määrä kasvoi 160 % edellisvuodesta, Kuusisto kertoo onnistumisesta.

– Lisäksi hoitopolkua on ketteröitetty niin, että työntekijä pääsee matalammalla kynnyksellä keskustelemaan ja eteenpäin tarvitsemansa tuen piiriin jo varhaisessa vaiheessa, Kuusisto sanoo.

Mielen ensiapuvalmennusta henkilöstölle

HOK-Elanto järjestää henkilöstölleen Turvapassi-ensiapukoulutusta, johon on uutena osana tuotu mukaan mielen ensiapu. Uudistetuissa työturvallisuuden kertauskoulutuksissa käsitellään ensiaputaitojen ja työergonomian ohella mielen hyvinvointia ja mielenterveyden haasteita, jotka voivat koskettaa ketä tahansa. Koulutuksissa pohdittavana voivat olla esimerkiksi empatian osoittamisen tavat työyhteisössä ja itselle luonteva tapa toimia mielen hyvinvoinnin edistäjänä omassa porukassa.

– Mielen ensiapuvalmennukset ovat käynnistyneet meillä erinomaisesti. Mielen ensiavun tulee olla mukana valmennuksissa, sillä mieli on kuten kehokin: toisinaan riittää puhallus ja laastari, toisinaan tarvitaan tikkejä ja elvytystä. Näihin asioihin on tärkeää olla valmiuksia työyhteisöissä, kuvaa HOK-Elannon organisaatiopsykologi Maija Suokas.

– Oikealla tiellä siis ollaan ja tärkeä työ mielen hyvinvoinnin parissa jatkuu HOK-Elannossa eri kokoisin askelin. Työyhteisövalmennuksissa mietitään esimerkiksi kuormittavien asiakastilanteiden paineesta selviämistä ja työtyytyväisyyskyselyn pohjalta kehitetään pitkäjänteisesti henkilöstökokemusta, jossa mielen hyvinvointi on keskeisessä roolissa. Mielen hyvinvoinnista saa ja kannattaa puhua avoimesti organisaatioissa ja työyhteisöissä, hän lisää.

———————————————————————————————————

HOK-Elannossa mielen hyvinvointia johdetaan ja tuetaan monin eri tavoin:

  • Käytössä on Mielen tuki -prosessi, joka sisältää avun varhaiseen keskusteluun, HOK-Elannon oman organisaatiopsykologin tuen, sosiaalialan asiantuntijan palvelut, mahdollisuuden lyhytpsykoterapiaan ja erikoislääkäripalveluihin (Sairauskassan lisäetuna) sekä systemaattisen työkyvyn tuen ja sen seurantaprosessin yhteistyössä työterveyden kanssa.
  • Osaksi Turvapassikoulutusta on tuotu mielen ensiapuvalmennus. Sen toteuttaa HOK-Elannon organisaatiopsykologi.
  • Johtamiseen ja esihenkilötyöhön panostetaan: Esihenkilöille on esimerkiksi työkykyjohtamisen valmennuksia, joiden ytimessä on työkyvyn johtaminen empaattisella ja välittävällä otteella. Lisäksi esihenkilöille on omaa työnohjausta.
  • HOK-Elannossa viestitään avoimesti erilaisista mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin liittyvistä teemoista läpi organisaation. Koko henkilöstöä kannustetaan ja haastetaan välittämiseen ja avoimeen keskustelukulttuuriin, jotta mielenterveyteen liittyviä stigmoja saadaan purettua työyhteisöissä.