Vaalitiedote: Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaalit 2024


Kungörelsen om valet: Fullmäktigeval i Helsingfors Handelslag Elanto 2024

04.10.2023

VAALITIEDOTE

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 60-jäseninen edustajisto sekä edustajiston varajäsenet neljäksi vuodeksi.

Vaalikelpoinen edustajistoon eli kelpoinen asettumaan ehdokkaaksi on jokainen viimeistään 31.12.2023 Helsingin Osuuskauppa Elannon jäseneksi hyväksytty, 100 euron osuusmaksun kokonaan maksanut henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalien alkaessa 10.4.2024.

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto
15.1.2024 klo 9.00 alkaen. Kolme äänioikeutettua jäsentä voi laatia ja allekirjoittaa ehdokaslistan. Heistä yksi toimii ehdokaslistan asiamiehenä ja yksi tämän varamiehenä. Ehdokaslistan asiamies perustaa ehdokaslistan vaalijärjestelmään ja kutsuu ehdokkaat ehdokaslistalle. Kutsun saatuaan ehdokkaat tallentavat tietonsa järjestelmään ja antavat suostumuksensa ehdokkaaksi. Ehdokaslistan laatijoiden on vahvistettava valmis ehdokaslista järjestelmään perustetuksi 15.2.2024 klo 16.00 mennessä, jolloin ehdokasasettelu päättyy ja järjestelmä sulkeutuu.

Vaaliliittosopimukset on toimitettava vaaliliiton muodostavien ehdokaslistojen asiamiesten allekirjoittamana 28.2.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Helsingin Osuuskauppa Elanto, S-vaalilautakunta, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki. Allekirjoitetun vaaliliittosopimuksen voi toimittaa määräaikaan mennessä myös skannattuna sähköpostilla S-vaalilautakunnan sihteerille Saimi Lehtimäelle osoitteella saimi.lehtimaki@sok.fi.

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet Helsingin Osuuskauppa Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.

Äänestysaika on 10.4.2024-22.4.2024.

Äänestää voi sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuneena taikka postitse.

Äänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille jäsenille äänestysajan alkamiseen mennessä asiakasomistajarekisterissä olevaan osoitteeseen Suomessa. Osuuskaupan jäsenten osoitetiedot päivitetään automaattisesti väestötietojärjestelmästä, ellei henkilö ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Tarvittaessa jäsen voi tarkistaa asiakasomistajarekisteriin merkityn osoitteensa S-mobiilista, puhelimitse HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta tai sähköisesti tunnistautuneena osoitteesta https://s-kayttajatili.fi.

Ehdokasasettelun ohjeet löytyvät HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Äänestysohjeet annetaan äänestysaineistossa, ja ne löytyvät äänestysajan alkaessa myös
HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Lisätietoja saa HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta sähköpostilla hok-elanto.vaalit@sok.fi
tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min).

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO

S-vaalilautakunta

 

KUNGÖRELSEN OM VALET

Fullmäktigeval i Helsingfors Handelslag Elanto 2024

I fullmäktigevalet i Helsingfors Handelslag Elanto väljs enligt handelslagets stadgar och valordning fullmäktige med 60 ledamöter samt suppleanter för fullmäktige för fyra år.

Valbara till fullmäktige, dvs. behöriga att ställa upp som kandidater, är alla personmedlemmar som senast 31.12.2023 har blivit antagna som medlemmar i Helsingfors Handelslag Elanto och har betalat hela insatsen på 100 euro samt som har fyllt 18 år när valet börjar 10.4.2024.

Kandidatnominering sker elektronisk https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto från och med 15.1.2024 kl. 9.00. Tre röstberättigade medlemmar har rätt att lägga fram en kandidatlista och undertecknar kandidatlistan. En av undertecknarna antecknas som listans ombudsman och en annan som dennes suppleant. Ombudsman för kandidatlistan upprättar en kandidatlista i valsystemet och kallar kandidaterna till kandidatlistan. Efter att ha mottagit kallelse, kandidaterna som själva sparar sina uppgifter i systemet och ger sitt samtycke till att vara kandidat. Alla som lagt fram kandidatlista ska bekräfta den färdiga kandidatlistan i systemet senast 15.2.2024 kl. 16.00, varefter tiden för uppställande av kandidater går ut och systemet stängs.

Valförbundsavtal ska undertecknade av de ombud som bidar valförbundet senast 28.2.2024 kl. 16.00 finnas på adressen Helsingfors Handelslag Elanto, S-valnämnden, Firdogatan 2 T 111, 00520 Helsingfors. Det undertecknande valförbundsavtalet kan även skannas och skickas inom utsatt tid per e-post till S-valnämndens sekreterare Saimi Lehtimäki på saimi.lehtimaki@sok.fi.

Röstberättigade i valet är alla som senast 31.12.2023 anslutit sig som medlemmar i Helsingfors Handelslag Elanto. Personmedlemmar ska ha fyllt 15 år senast 31.12.2023.

Röstningen pågår 10.4.2024-22.4.2024.

Det går att rösta via internet, identifiering med hjälp av webbankskoder eller mobilcertifikat eller per post.

Röstningsmaterial skickas innan röstningen börjar per post till de röstberättigade medlemmarnas adresser i Finland enligt ägarkundsregistret. Handelslagsmedlemmarnas adressuppgifter uppdateras automatiskt via befolkningsdatasystemet, med undantag av medlemmar som har förbjudit utlämnande av sina uppgifter. Vid behov kan medlemmen kontrollera sin adress som finns angiven i ägarkundsregistret i S-mobil, per telefon HOK-Elantos Ägarkundstjänst eller efter elektronisk identifiering via https://s-kayttajatili.fi.

Anvisningar för kandidatnominering finns på HOK-Elantos valwebbplats på https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Röstninganvisningar ges i röstningsmaterialet, och anvisningarna finns också i början av röstningsperioden från HOK-Elantos valwebbplats på https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Mer information via HOK-Elantos Ägarkundstjänst e-post hok-elanto.vaalit@sok.fi
eller telefon 010 76 60289 (mån.-fre. kl. 9-16, samtalspris 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min).

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTO

S-valnämnden